Image Alt

Recuperacions ESO

L’avaluació ha de permetre que, tant els professors com els/les alumnes puguin conèixer com s’està produint el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per regular-lo i millorar-lo. L’alumne/a ha d’esdevenir part activa del seu procés d’aprenentatge, adreçat a l’assoliment de les competències. Per tant, ha d’apropiar-se dels objectius d’aprenentatge i conèixer els criteris i instruments d’avaluació per poder participar activament en el seu progrés i en la millora dels resultats. Després de cada trimestre o avaluació, mitjançant l’informe trimestral d’avaluació, s’informa als alumnes i també als pares o tutors legals, del desenvolupament del procés d’aprenentatge en els diversos àmbits o matèries i si s’escau, del grau d’assoliment de les competències transversals.

En cas de que l’avaluació no hagi estat positiva en alguna de les àrees o àmbits, l’alumne/a es por presentar a les RECUPERACIONS. Cada trimestre publicarem, en aquesta secció, tota la informació referent a les recuperacions, els calendaris, les matèries i els continguts a treballar o treballs a presentar. Està estructurat per cursos, trimestres i matèries. Dóna-li un cop d’ull! Si tens dubtes, recorda que som a la teva disposició!

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres