Vacunacions a 2n d’ESO

El proper dia 10 de maig s’administrarà  a l’escola  la vacuna cotra el tètanus i la diftèria (Td). S’ha de dur, per aquest dia o abans, l’autorització signada per les famílies, el carnet de vacunacions i una fotocopia del full on apareixen les vacunes del carnet de vacunacions. En cas contrari no es podrà administrar la vacuna i cada família ho haurà de fer en el centre de salut que té assignat.