Avaluació de les competències bàsiques 4t d’ESO

Benvolgudes famílies,
Els propers dies 6 i 7 de febrer de 2018, els seus fills realitzaran les proves d’avaluació de la
Generalitat de Catalunya. Aquestes proves tenen caràcter orientatiu i es realitzen al col·legi en
horari de matí. L’horari lectiu d’aquests dies serà l’habitual.
A continuació, els fem arribar tota la informació, que proporciona el Departament d’Ensenyament,
relativa a aquesta avaluació.
Què avalua ?
La prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç de comprendre textos i d’aplicar els
coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions
semblants a què s’haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si
s’integra en el món laboral. Concretament, s’avaluaran les competències i els coneixements
bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en matemàtiques, llengua (llengua catalana, llengua
castellana i llengua estrangera) i en l’àmbit cientificotècnic.
Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió
lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió
lectora i d’expressió escrita. L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de
relació, d’espai, de forma i mesura, d’estadística i atzar. La prova cientificotècnica inclourà
activitats relacionades amb els conceptes bàsics treballats en els cursos anteriors de secundària.
Resultats
La prova oferirà informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es
comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada
centre i alumne seran confidencials. Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de
què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de
l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions
corresponen al centre educatiu.
Quan i on es farà ?
La prova es farà els dies 6 i 7 de febrer de 2018 a tots els centres d’educació secundària de
Catalunya. Cada alumne farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern,
excepte en aquells alumnes que tenen una adaptació curricular per als quals la correcció serà
interna.